Formalności – witaj Urzędzie!

 Poniżej prezentujemy standardową procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

1.      Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Sprawdź w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy, czy działka, którą chcesz kupić lub wnieść na niej budynek leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak – poproś o  „Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”. Jeżeli nie – spróbuj uzyskać „Decyzję o Warunkach Zabudowy”.

Uważaj! Nie posiadając, żadnego z tych dokumentów ryzykujesz zakup działki (lub planujesz budowę), na terenie przeznaczonym (nie jest to regułą) pod inne cele budowlane, rolnicze lub przemysłowe.

2.      Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Jeśli działka jest rolna lub nigdy nie była odrolniona, konieczne będzie uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w starostwie w wydziale gospodarki gruntami lub Wydziale Środowiska. Urząd określi jakiej klasy są grunty, sprawdzi udział planowanej inwestycji na terenach rolniczych lub wyłączonych z użytkowania rolnego i wyda odpowiednią decyzję. Może się zdarzyć, że Inwestor nie będący rolnikiem, a wyłączający z produkcji cenne grunty klas I-III będzie zmuszony wnosić opłaty z tego tytułu.

3.      Mapa do celów projektowych

Aktualną mapę sporządza geodeta. Uprzednio zamawia ją w starostwie w wydziale geodezji albo w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Nam dostarcza zazwyczaj 4 egzemplarze. Na mapie architekt projektuje plan zagospodarowania terenu wraz z usytuowaniem obiektów budowlanych, przyłączy, studni, oczyszczalni itd.

4.      Warunki przyłączenia do sieci

Wnioski o dostawę mediów do naszej działki musimy złożyć w lokalnych przedsiębiorstwach – energetycznym, gazowym i wodno-kanalizacyjnym. Dodatkowo będą potrzebne dokumenty takie jaki: prawo do dysponowania własnością (np. wypis z księgi wieczystej) oraz mapa sytuacyjna. Może się zdarzyć, że na naszej działce lub  w pobliżu nie będzie niektórych mediów i nie uda nam się uzyskać przyłączenia do sieci.

Należy również wiedzieć, że budynek można zgłosić do pozwolenia na budowę bez przyłączy (gaz, woda, kanalizacja, ścieki, szambo, energia elektryczna) – istnieje możliwość wykonania ich w późniejszym terminie na zgłoszenie.

5.      Służebności

Planując zakup działki pamiętajmy o drogach dojazdowych. Mogą wystąpić służebności przechodu i przejazdu a to związane będzie z wizytą u notariusza i dodatkowymi opłatami.

6.      Zapewnienie dostępu do działki – dojazd

Niektóre gminy wymagają aby działki zlokalizowane przy drogach powiatowych i wyższych kategorii posiadały zapewniony zjazd do posesji. Zaświadczenie takie po uprzednio złożonym podaniu uzyskamy w Zarządzie Dróg. Konieczny okazać się może projekt zjazdu.

7.      Projekt architektoniczno – budowlany

Projekt powinien zawierać:

a)      Dane teleadresowe inwestycji i inwestora

b)      Zaświadczenia i oświadczenia projektantów

c)      Wymagane dokumenty formalno-prawne (umowy, decyzje, wypisy, uzgodnienia itp.)

d)      Mapę do celów projektowych

e)      Inwentaryzację istniejących obiektów (rozbiórka, rozbudowa, przebudowa)

f)       Część opisową dla każdej branży (architektura, konstrukcja, instalacje)

g)      Część rysunkową dla każdej branży (architektura, konstrukcja, instalacje)

h)      Plan zagospodarowania terenu

i)        Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

 

8.      Uzgodnienia projektu 

–        W zależności od rodzaju inwestycji projekt należy uzgodnić:

–        w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji (ZUD), który sprawdza czy lokalizacja obiektu i projektowane trasy przebiegu nie kolidują z istniejącym i projektowanym systemem infrastruktury miejskiej lub wiejskiej;

–        u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawdzającym zgodność projektu z Ustawą o Ochronie Zabytków (dotyczy obiektów zabytkowych);

–        z Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną (SANEPID), jeśli realizowane są obiekty produkcyjne i usługowe;

–        z Państwową Inspekcją Pracy (PIP, jeśli w budynku będą stanowiska pracy);

–        ze specjalistą ds. przeciwpożarowych i BHP (przyłącza gazowe, obciążenie pożarowe budynku, niektóre obiekty usługowe)

–        technologiem (dotyczy budynków produkcyjnych i usługowych)

Uzgodnienie może mieć formę postanowienia lub odpowiedniej adnotacji z pieczątką w projekcie.

 

9.      Pozwolenie na budowę

Przy składaniu projektu w Starostwie Powiatowym (Wydział Budownictwa) należy wypełnić wniosek (AB-0 – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością i AB-1 – wniosek o pozwolenie na budowę) wg urzędowego wzoru, projekt budowlany (4 egzemplarze).

10.  Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy, pobranie dziennika budowy i złożenie oświadczenia kierownika budowy

Obowiązkiem Inwestora jest zatrudnienie kierownika budowy i zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wniosek składa się na urzędowym formularzu z dołączonym pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami oraz zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego (to samo dotyczy inspektora nadzoru inwestorskiego). W powiatowym inspektoracie pobiera się dziennik budowy (ostemplowany); za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy. Należy dodać, ze uprawnionymi osobami do robienia wpisów w dzienniku są:

–        kierownik budowy

–        kierownik robót budowlanych

–        inspektor nadzoru inwestorskiego

–        projektant

–        inwestor

–        wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy

–        pracownicy organów nadzoru budowlanego

–        pracownicy innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (ale tylko w ramach dokonywanych czynności kontrolnych)

Roboty można rozpocząć po upływie 7 dni od złożenia wniosku.

 

11.  Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zakończenie robót budowlanych zgłasza się w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego na urzędowym formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu, dziennik budowy, wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą oraz jeśli były wykonywane, protokoły odbiorów instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej (lokalne zakłady) i przewodów kominowych (kominiarz).

12.  Przystąpienie do użytkowania

Pozwolenie na użytkowanie będzie prawomocne po upływie 21 dni, jeżeli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu ustawowego czasu nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.