Inspektor nadzoru inwestorskiego

Dla naszych Klientów prowadzimy nadzór autorski na obiektach zaprojektowanych przez naszą pracownię oraz pełnimy funkcję niezależnego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ujętymi w decyzji o pozwolenie na budowę lub na wniosek Inwestora, który chce mieć dodatkową kontrolę nad wykonaniem inwestycji, w szczególności gdy kierownikiem budowy jest osoba, którą zapewnia wykonawca robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest reprezentantem inwestora na budowie, sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu inwestycji. Poniżej przedstawiono obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Art. 25 Ustawy Prawo budowlane.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Ponad to, zgodnie z Art. 26 Ustawy Prawo budowlane, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz do-tyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę