Opinie techniczne

Wykonanie opinii stanu technicznego obiektu budowlanego jest niezbędne w przypadku zakupu domu, jego rozbudowy lub przebudowy a także na etapie użytkowania, jeśli obiekt zwolniony jest z okresowych kontroli stanu technicznego.

W przypadku zakupu domu lub mieszkania opinia techniczna pozwoli na wykrycie ewentualnych wad lub usterek mających wpływ na późniejszą eksploatację budynku. Pozwoli także na weryfikację wartości obiektu w stosunku do jego stanu technicznego
i konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów.

Decydując się na rozbudowę, przebudowę lub modernizację istniejącego budynku, opinia sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń będzie wymagana na etapie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.

Na etapie użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli pojawią się niepokojące usterki, opinia techniczna pozwoli na właściwe przeprowadzenie remontu lub naprawy poszczególnych elementów. Pamiętajmy jednak, że jeśli uszkodzone będą elementy konstrukcyjne niezbędny będzie kompleksowy projekt budowlany sporządzony przez uprawnione osoby oraz pozwolenie na budowę .

Ocena stanu technicznego sporządzana przez naszą pracownię standardowo zawiera poniższe elementy:

• opis obiektu opracowania i celu, jakiemu ma służyć,
• opis techniczny stanu istniejącego
• opis dokonanych odkrywek i badań,
• dokumentację rysunkową i fotograficzną
• niezbędne obliczenia
• ocenę stanu zachowania obiektu
• zalecenia remontowe i projektowe